Melanerpes striatus (pic d hispaniola)..jpg ThumbnailsMelanerpes striatus (pic d hispaniola)ThumbnailsMelanerpes striatus (pic d hispaniola)ThumbnailsMelanerpes striatus (pic d hispaniola)ThumbnailsMelanerpes striatus (pic d hispaniola)